LANGUAGES wire transfer

Otrzymuj powiadomienia o nowościach przez email

 

Warunki zakupów

1. Ogólnie

Niniejsze Zasady i Warunki strony kupićkamagra.com odnoszą się do sprzedaży i dostawy produktów zamówionych przez klienta na kupićkamagra.com.com przez internet. Warunki i zasady stawiane przez klienta nie będą brane pod uwagę bez pisemnej zgody kupićkamagra.com. Umowa i akceptacja ze strony kupićkamagra.com zostanie zainicjowana dopiero po zamówieniu przez klienta, którego obowiązuje umowa. Akceptacja zamówienia nastąpi przy potwierdzeniu zamówienia przesłanego w formie zaszyfrowanego formularza zamówień i klient zostanie o niej poinformowany odpowiednią wiadomością email. Zanim zamówienie zostanie wysłane klient musi odznaczyć, że zapoznał się z Zasadami i Warunkami korzystania z serwisu i je akceptuje; tylko wtedy Warunki i Zasady staną się częścią umowy pomiędzy kupićkamagra.com i klientem. kupićkamagra.com oferuje wysyłki na cały świat.


2. Oferta i rezerwowanie dostępności

Żadna oferta nie jest wiążąca i obligatoryjna. Oferty znajdują się zawsze pod rezerwacją dostępności. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że zamawiany towar nie może już być dostarczany w momencie, gdy został zamówiony. W takich przypadkach kupićkamagra.com zastrzega sobie prawo do niedostarczenia produktu. Klient zostanie o tym natychmiastowo powiadomiony.


3. Opisy produktów

kupićkamagra.com zastrzega sobie prawo do wszelkiej dokumentacji i informacji handlowej (zwłaszcza do obiektów, rysunków i wskazań dotyczących wymiarów i wagi). Wszelkie zdjęcia robione są specjalnie do celów marketingowych i przedstawione na nich produkty mogą różnić się od zamówionych. Informacje o produkcie i jego opis nie może być brany za gwarancję jego jakości; takie gwarancje muszą zostać uzgodnione wyłącznie na piśmie.

Błędy i zmiany są również przedmiotem rezerwacji.


4. Ceny, warunki płatności i przypadki naruszenia

Wskazane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, a także 19% podatku VAT. Jako że jest to platforma e-handlu o światowym zasięgu, klient nie musi opłacać podatku VAT. Kwota na rachunku musi zostać opłacona w ciągu 14 dni roboczych od daty jego wystawienia. Jeśli klient nie uiści opłaty we wspomnianym terminie, uznane zostanie to za niedotrzymanie warunków umowy przez niego. W tym przypadku obsługa klienta kupićkamagra.com będzie próbowała skontaktować się z klientem telefonicznie i przez email przez 7 kolejnych dni, aby upewnić się, czy jest on wciąż zainteresowany zamówieniem. Jeśli nie uda się skontaktować z klientem, to po 28 dniach roboczych zamówienie zostanie anulowane.


5. Ceny przesyłki


kupićkamagra.com zapewnia BEZPŁATNĄ dostawę wszystkich produktów, a w rzadkich przypadkach (gdy muszą one zostać dostarczone przesyłką poleconą) naliczana jest opłata w wysokości 12 euro. Przesyłka ekspresowa jest dostępna jako inna metoda dostawy i kosztuje dodatkowo 12 euro.


6. Dostawa

Informacje o standardowej i ostatecznej dacie dostawy nie są wiążące. Ostateczne daty dostawy zaczynają się od daty potwierdzenia zamówienia i nie mogą być zagwarantowane. Przypadki niemożliwe do przewidzenia czy uniknięcia i leżące poza jakimkolwiek wpływem kupićkamagra.com i nie będące wynikiem działalności kupićkamagra.com, takie jak działanie siły wyższej, katastrofy naturalne czu też strajki pracowników, zwalniają kupićkamagra.com od odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki w terminie. Czas przesyłki i realizacji zamówienia zostaną wydłużone o czas trwania wydarzenia stojącego na przeszkodzie, a klient zostanie o tym poinfmowany w odpowiedni sposób. Jeśli nie da się przewidzieć, kiedy zakończą się wydarzenia opóźniające lub też będą one trwały dłużej niż 14 dni z wyłączeniem świąt i weekendów, to każda ze stron ma prawo anulować zamówienie, a klient otrzyma pełny zwrot ceny zakupu produktu.

Generalnie dostawa towaru trwa od 3 do 7 dni roboczych przy wykorzystaniu przesyłki ekspresowej, lub też 8-13 dni przy wybraniu darmowej przesyłki, w zależności od dostępności i miejsca docelowego. Klient zostanie poinformowany przez kupićkamagra.com, jeśli czas wysyłki zwiększy się przez problemy z dostępnością.


7. Prawo do odwołania i konsekwencje

Prawo do odwołania:
Klient może pisemnie (np. faxem lub emailem) odwołać się od umowy bez podawania powodu, w przeciągu 14 dni. Gdy kupićkamagra.com otrzyma takie pisemne odwołanie, lecz zanim klient otrzyma towar, lub też kupićkamagra.com wypełni swoje zobowiązania informacyjne, zgodnie z artykułem 247 paragrafem 2, w połączeniu z paragrafem 1 sekcją 1 i 2 Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego, jak również zobowiązań kupićkamagra.com, zgodnie z paragrafem 312e, sekcji 1, zdania 1 Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnegom w połączeniu z artykułem 247, paragrafem 3 Ustawy Wprowadzającej do Kodeksu Cywilnego, rozpoczyna się termin rezygnacji. Aby dotrzymać terminu rezygnacji, należy wysłać odwołanie lub przedmiot na czas. Odwołanie należy przysłać do:
Konsekwencje odwołania:
W przypadku skutecznego odwołania korzyści uzyskane przez obie strony muszą zostać zwrócone, a wartość zużycia towaru (wykorzystania) może zostać odliczona. Jeśli klient nie jest w stanie zwrócić towaru, lub też może go oddać jedynie w stanie uszkodzonym, to nabywca musi oddać kupićkamagra.com odpowiednią rekompensatę. Nie odnosi się to do cesji przedmiotów, jeśli uszkodzenie nastapiła z winy klienta. Dodatkowo nabywca może uniknąć zobowiązań do wypłaty rekompensaty za prawidłowe zużycie towaru poprzez zrzeczenie się prawa własności do tego produktu i wszystkiego, co pomniejsza jego wartość. Towary, które mogą zostać wysłane, zwracane są na ryzyko kupićkamagra.com. Klient nie zostaje obciążony opłatami za zwrot. Dobra, których nie można wysłać, muszą zostać odebrane przez klienta. Zobowiązania i zaległe płatności muszą zostać uregulowane w ciągu 60 dni. Dla klienta termin rozpoczyna się w momencie wysłania odwołania od umowy lub towarów, a dla kupićkamagra.com w momencie ich odbioru.


8. Zwrot towarów

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi usług i środków medycznych Unii Europejskiej, niedozwolony jest zwrot lekarstw na receptę. Klient może jednak skorzystać z opisanego w punkcie 7 prawa do odstąpienia od umowy.


9. Zachowanie własności


Towary pozostają własnością kupićkamagra.com do czasu ich pełnego opłacenia.


10. Odpowiedzialność

Zużycie, prawidłowa konsumpcja i nieuzasadnione zniszczenie z winy uzytkownika wyłącza towar z odpowiedzialności za uszkodzenia. Jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia towaru wyłącznie w przypadku, gdy były one używane zgodnie z założeniami opisanymi w instrukcji lub zasadami handlu. kupićkamagra.com nie odpowiada za uszkodzenia, chyba że wynikają one z niepoprawnego sposobu zapakowania przed wysyłką. Uszkodzenia transportowe powinny być zgłaszane i wyjaśniane u firmy kurierskiej.


11. Polityka prywatności

Aby zamówienie było realizowane w najlepszy możliwy sposób, dane osobowe wymagane do przeprowadzania transakcji będą przechowywane i przetwarzane. Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie w celach marketingowych  Pharmatheke-News.com.